نرم افزار حضور و غیاب آلتین

نرم افزار حضور و غیاب یکی از ملزمه های سیستم کنترل تردد می باشد که با استفاده از اطلاعات تردد افراد پارامترهای مخصوص تردد من جمله شیفت بندی تردد، کسرکار، اضافه کار، مقرری ماهیانه، گزارشهای دوره ای و روزانه را محاسبه می نماید و نهایتا خروجی برای برنامه های حسابداری جهت محاسبه حقوق پرسنل ایجاد می نماید. در این بین با توجه به تفاوت شیفتها…