راننده اي كه جزو پرسنل است قبل از ورود به پاركينگ بايد كارت خود را مقابل ريدر بگيرد اين ريدرها كه از نوع لانگ رنج يعني ريدرهاي با برد بالا هستند ميتوانند از فاصله 95 سانتي متري نيز اطلاعات كارت را بخوانند. اطلاعات كارت به سرور منتقل شده و پس از بررسي مجوزهاي لازم فرمان اجازه تردد و يا عدم تردد را به كامپيوتر اپراتور پاركينگ اعلام می كنند. اپراتور در صورت نبود مشكلات احتمالي ديگر (مثلاً همراه داشتن بار، يا مسافر) اجازه تردد را صادر ميكند. فرمان مجوز تردد به راهبند صادر شده راهبند بالا ميرود. در حين عبور خودرو تصويري از راننده و خودروگرفته می شود و در بانك اطلاعات تردد فرد ثبت ميشود اين اطلاعات تردد براي كارمندان به عنوان حضور و غياب ثبت می شود.

مشخصات نرم افزاري سيستم كنترل پاركينگ:

  • امكان ثبت مشخصات فردي پرسنل، ميهمانان و خودرو
  • امكان ثبت تصوير پرسنل در اطلاعات فردي براي مقايسه هنگام ورود
  • امكان تعيين ساعت ورود و خروج به پاركينگ
  • امكان صدور درخواست بازرسي خودرو از طرف مسئولين
  • امكان ثبت كليه ورود و خروجها به تفكيك فردي و گروهي
  • ثبت دقيق زمان ترددها
  • امكان حضور و غياب پرسنل
  • كنترل دقيق افراد شناس و ناشناس
  • ارائه مجوزهاي تردد پس از شناسايي دقيق ميهمانان
  • مديريت دقيق اطلاعات تردد
  • فراهم شدن امكان دريافت گزارشهاي مناسب از نوع ترددها و شناسايي افراد خاص
  • ممانعت از خروج پرسنل بدون صدور مجوز از طرف مديران و ميهمانان بدون مجوز ملاقات شونده
  • امكان استفاده از اطلاعات ورود و خروج به عنوان تركينگ
  • امكان دريافت گزارش از تعداد خودروهايي حاضر در پاركينگ
  • امكان ارائه گزارش كامل از خودروهاي تردد كرده براي دوره هاي زماني مختلف
  • امكان ارائه گزارش كامل از افرادي كه با خودرو به پاركينگ تردد كرده اند
  • امكان تعيين گزارشات دلخواه از افراد و خودروهايي كه به پاركينگ تردد كرده اند
  • امكان ارائه گزارش از خودروهاي پرسنل و ميهمانان به تفكيك
  • امكان جستجوي خودروي خاص از روي شماره پلاك و …
  • امكان صدور مجوز تردد براي پرسنل و ميهمانان براي يك دوره زماني